Character List

100 points

Main Characters :
Ye Wanwan – MC
Si Yehan – ML

Ye Wan Wan’s Relationships :
Gu Yueze – Former fiancé

Si Yehan’s Relationships :
Chen Xiu – Friend
Lin Que – Friend
Xie Zhezhi – Friend, famous male actor
Mo Xuan – Hypnotist
Xu Yi – Butler
Zhong Li – Old butler from the Si family’s ancestral home

Jiang Family :
Jiang Yanran – Ye Wan Wan’s previous roommate

Shen Family :
Shen Hongbin – Shen Mengqi’s father, Ye Shaoting’s former little assistant
Shen Mengqi – Ye Wan Wan’s ”best friend”, prettiest girl in class A

Si Family :
Si Xia – Si Yehan’s nephew, most handsome boy in Qing He

Song Family :
Song Zihang – Jiang Yanran’s crush & childhood friend

Ye Family :
Ye Mufan – Ye Wan Wan’s older brother
Ye Shaoting – Ye Wan Wan’s father
Ye Yiyi – Ye Wan Wan’s elder cousin, ‘stole’ Gu Yueze

Qing He High School :
Liu Bowen – Political education director
Feng Rui‘an – Language teacher
Liang Lihua – English teacher
Zhao Xingzhou – Math teacher
Cheng Xue – Ye Wan Wan’s classmate, prettiest girl in Qing He
Fang Qin – Ye Wan Wan’s previous roommate
Han Xiaoru – Ye Wan Wan’s classmate, had a bitch fight with Cheng Xue
Ling Dong – Cheng Xue’s god-brother, the school’s little overlord